Voorwaarden Fotowedstrijd

Deze voorwaarden wedstrijd zijn van toepassing op de foto- en reisverhalenwedstrijd van de reisorganisatie Ross Holidays. Door deelname aan de betreffende wedstrijden gaat de deelnemer akkoord met de onderstaande voorwaarden wedstrijden.

– Uitsluitend foto’s die gemaakt zijn tijdens en reisverhalen die geschreven zijn naar aanleiding van een vakantie met Ross Holidays komen in aanmerking voor deelname aan de betreffende wedstrijd.

– Deelnemers tot 16 jaar verklaren toestemming van (een) ouder(s) te hebben verkregen voor deelname aan de wedstrijd.

– Door deel te nemen aan de fotowedstrijd verklaren zowel de fotograaf als de personen die herkenbaar in beeld staan dat zij akkoord gaan met het gebruik van de foto voor promotionele doeleinden.

– Uitgesloten van deelname zijn medewerkers en familieleden van Ross Holidays en inwonende partners of familie van voornoemde medewerkers. Alsmede eventuele participanten ten aanzien van de betreffende wedstrijd (waaronder begrepen adverteerders, sponsors of producenten).

– De deelnemer is verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie bij de deelname aan de wedstrijd. Ross Holidays kan een winnaar verzoeken om voor uitreiking van de prijs bewijs te leveren van hun identiteit en een geldige inschrijving op het door de deelnemer opgegeven woon- of verblijfadres.

– Over de uitslag en toekenning van de prijs kan niet worden gecorrespondeerd.

– De prijs is persoonsgebonden en staat op naam van de winnaar. De prijs is niet overdraagbaar, inwisselbaar of uit te keren in geld of voor andere producten of diensten. Bij weigering of niet aanvaarding van de prijs of de aan de wedstrijd verbonden voorwaarden, zal de prijs niet worden uitgekeerd. Alsdan is Ross Holidays gerechtigd een andere winnaar te trekken.

– De prijs wordt toegekend in de staat waarin ze zich bevindt. Ross Holidays is niet verantwoordelijk voor enige zichtbare of verborgen gebreken aan de prijs noch voor eventuele schade bij levering (verzending) van de prijs.

– De afhandeling van de levering van de prijs gebeurt door Ross Holidays of een ander daartoe aangestelde derde. In het laatste geval is Ross Holidays niet verantwoordelijk voor de levering van de prijs.

– Ross Holidays is niet verantwoordelijk voor eventuele gebreken van post- of verzendingsbedrijven (bijvoorbeeld vertraging, staking, beschadiging of verlies) bij de levering van de prijs. In het geval de winnaar, een medebewoner/aanwezige of omwonende een verzonden prijs niet in ontvangst kan nemen bij bezorging, zal de winnaar de prijs op een later tijdstip afhalen (bijvoorbeeld bij postkantoor of postagentschap e.d.). Ross Holidays kan niet aansprakelijk gesteld worden indien de prijs niet wordt afgehaald door de winnaar of door een onbevoegd persoon in ontvangst is genomen, ook niet ingeval er geen notificatie of berichtgeving in enigerlei vorm door het post- of verzendbedrijf is achtergelaten.

– Indien de prijs bestaat uit toegangskaarten voor concerten, festivals, films of gelijksoortige danwel andersoortige evenementen, kan er bij afgelasting geen aanspraak gemaakt worden op enige vorm van compensatie.

– De winnaar kan tot uiterlijk drie maanden na bekendmaking aanspraak maken op uitreiking van de prijs. Na deze periode vervalt de aanspraak op de prijs automatisch.

– De winnaar van de prijs geeft Ross Holidays toestemming om kosteloos de verstrekte persoonsgegevens, eventuele foto’s of eventuele door de deelnemers geleverde bijdragen ten behoeve van de wedstrijd te gebruiken bij promotionele (redactionele en commerciële) activiteiten in verband met de wedstrijd alsmede in het kader van de bekendmaking van de winnaar via alle media, waaronder begrepen o.a. social media, nieuwsbrieven etcetera.

– Verstuurde foto’s worden eigendom van Ross Holidays en zullen niet worden teruggestuurd.

– De winnaar van de prijs zal op verzoek van Ross Holidays medewerking verlenen aan promotionele activiteiten van Ross Holidays voor zover dit in redelijkheid van hen verlangd mag worden, waaronder begrepen publiciteit ten aanzien van de prijsuitreiking via alle media waaronder social media, nieuwsbrieven etcetera. Voor de verleende medewerking aan promotionele activiteiten zal geen financiële vergoeding worden betaald.

– De deelnemer geeft toestemming tot de verwerking van persoonsgegevens in verband met deelname aan de wedstrijd. Ross Holidays mag de persoonsgegevens opnemen in haar gegevensbestand, dat vertrouwelijk en conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens zal worden behandeld.

– De persoonsgegevens kunnen worden gebruikt om uitvoering te geven aan de wedstrijd en de uitreiking van de prijs. In dat kader is Ross Holidays gerechtigd om de persoonsgegevens te verstrekken aan derde partijen, die betrokken zijn bij de betreffende wedstrijd (waaronder begrepen leveranciers, adverteerders, sponsors en/of producenten). Bovendien verleent de deelnemer toestemming om de hem/haar op de hoogte te houden van producten en/of diensten van Ross Holidays, haar partners (onder andere sponsors, producenten en adverteerders) en zorgvuldig door haar geselecteerde bedrijven.

– Gebruik van de ter beschikking gestelde prijs is voor rekening en risico van de winnaar. Ross Holidays kan niet aansprakelijk worden gesteld op grond van de voorwaarden wedstrijd voor het gebruik van de prijs door de winnaar.

– Ross Holidays is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit de deelname aan de wedstrijd noch voor eventuele technische storingen, gebreken of vertragingen met betrekking tot de deelname aan de wedstrijd of de aanwijzing van de winnaar.

– Ross Holidays is op geen enkele wijze aansprakelijk voor mogelijke problemen of gebreken die voortvloeien uit het gebruik van de website en/of het downloaden van welke componenten dan ook met betrekking tot de wedstrijd.

– Ross Holidays is gerechtigd deelnemers te diskwalificeren als zij van mening is dat de deelnemers niet conform de voorwaarden wedstrijd handelen dan wel indien de deelnemers zich anderszins op frauduleuze wijze toegang verschaffen tot de wedstrijd of het verloop van de wedstrijd op oneerlijke wijze beïnvloeden.

– Ross Holidays is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze voorwaarden wedstrijd gedurende de looptijd van de wedstrijd te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van reden de wedstrijd te staken, te wijzigen of aan te passen vanwege haar moverende redenen, zonder dat Ross Holidays daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de deelnemer. Wijziging of aanpassing van het spel, zal door Ross Holidays op passende wijze publiekelijk (bijvoorbeeld via haar site) bekend worden gemaakt.

– Op beide wedstrijden is Nederlands recht en de Gedragscode promotionele kansspelen van toepassing.

- De bestandstypen die upgeload mogen worden zijn de volgenden: .doc, .docx, .xls, .xlsx, .jpeg, .jpg, .gif, .png, .txt, en .pdf met een maximale bestandsgrootte van 5 MB.

- De foto's kunnen tot en met de laatste dag van de maand ingezonden worden. Wanneer u de foto's later inzendt, doet u automatisch mee met de fotowedstrijd van de maand erop. Zendt u uw foto's na 31 oktober in, doet u mee met de fotowedstrijd van de maand april van het jaar erop.

– Eventuele vragen, klachten of opmerkingen over de wedstrijd kunnen schriftelijk gesteld worden. Stuur deze vragen in een voldoende gefrankeerde envelop naar Ross Holidays, Wilhelminalaan 2B, 6641 DG Beuningen. Dit kan tevens via email info@rossholidays.nl. Vermeld daarbij altijd de naam van de wedstrijd.

keyboard_arrow_leftkeyboard_arrow_right

Deel met vrienden of reisgenoten

Deel met vrienden of reisgenoten