Algemene voorwaarden

Ross Holidays is aangesloten bij het Algemeen Nederlands Verbond van Reisondernemingen. Derhalve zijn de ANVR-Consumentenvoorwaarden van toepassing (tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven). Zie voor deze voorwaarden anvr.nl Vooruitlopend op een eventuele boeking informeren wij u onderstaand over enkele algemene voorwaarden. Bovendien gelden, vanwege onze specialistische werkwijze, een aantal specifieke voorwaarden. Maakt u ons uw eventuele persoonlijke omstandigheden bekend die uw vakantieplezier zouden kunnen verhogen. Zo geeft u ons de mogelijkheid het advies nog persoonlijker te maken.

Artikel 1. Totstandkoming huurovereenkomst(en)

Alle overeenkomsten komen tot stand indien schriftelijk, telefonisch of online de voor de overeenkomst noodzakelijke gegevens doorgegeven zijn. Minderjarigen kunnen alleen met schriftelijke toestemming van een meerderjarige een overeenkomst tot stand brengen.

Artikel 2. Bevestiging

Alle overeenkomsten worden door Ross Holidays schriftelijk bevestigd. Onjuistheden dienen binnen 5 werkdagen na ontvangst te worden doorgegeven. Hierna worden wijzigingskosten doorberekend ad € 30. Kosten voortvloeiend uit later geconstateerde fouten komen voor rekening van de klant.

Artikel 3. Betaling

1. Op de bevestiging wordt de betalingsregeling vermeld.
2. Direct na ontvangst van de bevestiging/nota dient een aanbetaling te worden overgemaakt. Deze bedraagt tenminste 20% van het notabedrag vermeerderd met een eventuele annuleringsverzekering premie. Bij reizen per eigen vervoer (30%) en bootreserveringen (100%) gelden de tussen haakjes vermelde percentages.
3. Zes weken voor vertrek dient de totale reissom in het bezit te zijn van Ross Holidays.
4. Indien de reis binnen zes weken voor vertrek wordt geboekt, dient het gehele notabedrag direct te worden voldaan.
5. Bij niet tijdige betaling kan de overeenkomst door Ross Holidays met onmiddellijke ingang worden opgezegd, in welk geval de bepalingen van artikel 5 van toepassing zijn en de reeds betaalde gelden met de annuleringskosten zullen worden verrekend.

Artikel 4. Wijziging door de reiziger

1. Eventuele wijzigingen in een door u geboekte reis kunnen alleen op werkdagen en op verzoek van de hoofdboeker plaatsvinden. De hieraan verbonden kosten zullen voorafgaand aan de wijziging met u besproken worden en in rekening worden gebracht. Daarnaast berekenen wij per wijziging € 30 wijzigingskosten aan u door. Binnen 42 dagen voor vertrek behandelen wij een wijziging als een annulering.
2. Een naamswijziging kan worden doorgevoerd tegen € 30,- wijzigingskosten. Binnen 42 dagen wordt een naamswijziging behandeld als een annulering.

Artikel 5. Annulering door de reiziger

Indien de deelnemer de reis annuleert, zijn de volgende bedragen verschuldigd:
1. bij annulering tot de 42e dag (exclusief) vóór de dag van vertrek: de aanbetaling;
2. bij annulering vanaf de 42e dag (inclusief) tot de 28e dag (exclusief) vóór de dag van vertrek: 35% van de reissom;
3. bij annulering vanaf de 28e dag (inclusief) tot de 21e dag (exclusief) vóór de dag van vertrek: 40% van de reissom;
4. bij annulering vanaf de 21e dag (inclusief) tot de 14e dag (exclusief) van vertrek: 50% van de reissom;
5. bij annulering vanaf de 14e dag (inclusief) tot de 5e dag (exclusief) vóór de dag van vertrek: 75% van de reissom;
6. bij annulering vanaf de 5e dag (inclusief) tot de dag van vertrek (exclusief): 90% van de reissom;
7. bij annulering op de dag van vertrek of later: de volledige reissom;
8. bij annulering van een lijndienst: percentage afhankelijk van geboekte klasse;
9. bij annulering van een bootovertocht: tot 6 weken voor vertrek 50%, daarna 100% van de reissom.
10. Bij annulering van een hotelovernachting in het Sofitel Airport Athene zijn de annuleringskosten 100%.
11. Annulering van het wandelarrangement binnen 4 weken voor vertrek geven 100% annuleringskosten.

Artikel 6. Wijziging of annulering door de reisorganisator

1. De reisorganisator kan de overeenkomst alleen wijzigen dan wel opzeggen in geval van gewichtige omstandigheden. Onder gewichtige omstandigheden wordt verstaan omstandigheden van zodanige aard dat verdere gebondenheid van de reisorganisator aan de reisovereenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.
2. De reisorganisator zal de reiziger binnen 2 werkdagen, met opgaaf van redenen, van de annulering of wijziging op de hoogte stellen.
3. In geval van wijziging door de reisorganisatie heeft de reiziger het recht binnen een week na ontvangst van bovengenoemd bericht de reis kosteloos te annuleren.
4. De reisorganisator zal tevens trachten de reiziger een reis aan te bieden die gelijkwaardig is qua situering, klasse en faciliteiten.
5. Indien een wandelarrangement 4 weken voor vertrek niet voldoende deelnemers heeft, heeft Ross Holidays het recht om dit arrangement te annuleren. Dit geeft geen recht tot het geheel annuleren van de bijbehorende reis. Ross Holidays zal alles in het werk stellen, binnen de macht, om een alternatief naar een andere bestemming, dan wel een individueel aanbod ter plaatse door middel van wandelingen op papier aan te bieden.

Artikel 7. Aansprakelijkheid van de reisorganisator

1. Indien het aanbod van de reisorganisator toch niet aan de verwachtingen voldoet, handelt de reisorganisatie volgens de ANVR-voorwaarden. Onder verwachtingen wordt hierbij verstaan de verwachtingen die de deelnemer redelijkerwijs kon hebben volgens afgesloten overeenkomst, rekening houdend met de Griekse gebruiken.
2. Uitgesloten van deze verantwoordelijkheid is schade ten gevolge van: a) natuurrampen, oorlogshandelingen, terrorisme en politieke onlusten; b) de reis naar Griekenland en terug, het vervoer naar de vakantiewoning en terug en c) schade bij evenementen die door derden worden uitgevoerd zoals excursies en actieve programma’s.
3. De reisorganisator is niet verantwoordelijk voor de in het eerste lid genoemde schade voor zover deze niet te wijten is aan zijn schuld krachtens de Nederlandse wet en volgens de in Nederland geldende opvattingen.
4. De aansprakelijkheid voor schade waarvoor de gebruikelijke reis- en annuleringsverzekering dekking pleegt te geven, is uitgesloten.
5. Reizigers kunnen in sommige gevallen een voorkeur uitspreken voor een bepaald appartement. Hoewel Ross Holidays probeert aan deze wensen te voldoen, kan een voorkeur nooit gegarandeerd worden, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 8. Verplichtingen en aansprakelijkheid van de deelnemer

1. Schade door de deelnemer geleden wegens het niet tijdig aanwezig zijn op opstapplaatsen, het niet in het bezit zijn van de nodige reisdocumenten e.d. is voor zijn/haar rekening. De deelnemer dient zich uit eigen beweging te vergewissen van de juiste vertrektijden en de nodige formaliteiten te verrichten zoals het herbevestigen van de terugvlucht bij de plaatselijke vertegenwoordiger van Ross Holidays, uiterlijk 48 uur voor vertrek.
2. Iedere reiziger dient in bezit te zijn van een geldig paspoort of identiteitskaart.

Artikel 9. Klachten

1. Onverhoopte klachten en tekortkomingen dienen direct schriftelijk ter plaatse aan een vertegenwoordiger van Ross Holidays te worden gemeld, om de reisorganisator in de gelegenheid te stellen deze te verhelpen.
2. Ross Holidays dient een redelijke termijn te worden gegund om te trachten de tekortkomingen te verhelpen.
3. Klachten die niet ter plekke schriftelijk bij de vertegenwoordiger van Ross Holidays zijn gemeld, kunnen achteraf nooit leiden tot een schadevergoeding.

Artikel 10. Algemeen voorbehoud

1. Kennelijke fouten in de brochure, op de website, in advertenties of in een briefwisseling binden de reisorganisator niet. Prijswijzigingen zijn eveneens voorbehouden. De reisorganisator is niet aansprakelijk te stellen als door wijzigingen van buitenaf bepaalde informatie in de brochure niet meer juist blijkt te zijn. De programma's van de excursies kunnen enigszins worden gewijzigd.
2. Op reserveringen is de wettelijke reisbureauregeling van toepassing. Indien gedurende het seizoen 2024 de BTW voorschriften betreffende de reisbranche mochten worden gewijzigd, zullen de reissommen dienovereenkomstig automatisch stijgen of dalen.
3. De reissommen zijn inclusief luchthavenbelasting en brandstoftoeslag.
Wij behouden ons het recht voor eventuele onvoorziene verhogingen van taxen en/of (milieu)-heffingen door te berekenen. Voor zover deze kosten bekend waren bij het vaststellen van de reissommen voor het seizoen 2024, zijn deze reeds opgenomen.

Vliegreis voorwaarden

1. De vermelde vertrektijden van de vluchten zijn indicatief en binden de reisorganisatie niet. Vliegmaatschappijen hebben het recht tot 14 dagen voor vertrek wijzigingen door te voeren.
2. Vliegtickets van Transavia zijn inclusief 10 kg handbagage en exclusief ruimbagage. Zie voor uitgebreide voorwaarden rossholidays.nl Indien het toegestane gewicht overschreden wordt, kan de luchtvaartmaatschappij u tijdens de incheck verplichten hiervoor (bij) te betalen.
3. Per 2006 gelden er strikte regels voor het meenemen van vloeistoffen in uw handbagage. Wij verwijzen u hiervoor naar de betreffende luchtvaartmaatschappij.
4. Op vluchten hebben baby’s tot 2 jaar geen recht op een eigen zitplaats.
5. Indien een baby tijdens de reis de leeftijd van 2 jaar bereikt, dient voor de terugreis een ticket gereserveerd te worden.
6. Het is mogelijk dat op de heen- en/of terugreis een tussenlanding gemaakt wordt. De indeling van de vluchtroutes wordt gemaakt door de vliegmaatschappijen en valt buiten de verantwoordelijkheid van Ross Holidays.
7. Reizigers dienen uiterlijk 24 uur voor het aangegeven tijdstip van vertrek van de terugreis te controleren of dit tijdstip eventueel is gewijzigd. Dit betekent voor zgn. seat only reizigers, dat zij de terugvlucht dienen te herbevestigen bij de reisleiding of het agentschap ter plaatse. Bij het niet naleven van deze bepaling zijn de hieruit voortvloeiende kosten voor rekening van de reiziger.
8. Een combinatie van luchthavens is in principe mogelijk; de meerprijs hiervoor is € 30 per persoon.
9. Per 28/06/2004 is het Verdrag van Montreal van toepassing op alle vliegreizen. Een samenvatting van die hierin uiteengezette aansprakelijkheidsregels conform de EU-wetgeving kunt u desgewenst opvragen.

Autoverhuur voorwaarden

1. Een dag autohuur is 24 uur.
2. De prijzen zijn inclusief CWD-verzekering m.u.v. schade aan de banden/wielen, ruiten en onderkant van de auto (ter plaatse te verzekeren), onbeperkt aantal kilometers, belasting (VAT), Theft Protection (TPC), Third party insurance en Fire protection. Er is een eigen risico bij schade dat per verhuurder anders is. Zie hiervoor de voorwaarden van de verhuurder van de betreffende bestemming. Dit is ter plaatse afkoopbaar, m.u.v. Tinos. Het kan zijn dat er ter plaatse een heffing is voor besturing door meerdere chauffeurs.
3. De autoverhuurder heeft te allen tijde het recht betalingszekerheid en/of autorisatie op een creditcard te verlangen.
4. Voorkeuren voor een bepaald type auto kunnen niet gegarandeerd worden.
5. Minimum leeftijd bestuurder is 21 jaar (bij cat. A, B en C), anders 23 jaar en minstens 1 jaar in bezit van rijbewijs.
6. Voor chauffeurs van 75 jaar en ouder geldt een extra verzekeringsplicht van eenmalig € 18,- (ter plaatse te voldoen).
7. Ontstane schade aan de auto/derden n.a.v. het niet naleven van verkeersregels en bekeuringen zijn voor rekening van de huurder. De kosten moeten direct worden voldaan.
8. Afhaal- en leveringsvoorwaarden bij de accommodatie en de luchthaven zie prijslijst per bestemming.
9. Bij combinaties van diverse aflever-/ophaallocaties geldt een afstandsafhankelijke toeslag voor zogenaamde drop off.
10. Schade voortkomend uit onverantwoordelijk gedrag is niet verzekerd en voor rekening van de huurder.
11. Verzekering keert niet uit bij schade opgelopen door het blijven steken of vast komen te staan in smalle straten.
12. Verzekering keert niet uit bij schade ten gevolge van rijden of keren op het strand en/of onverharde wegen.
13. Schade aan interieur, brandschade of onverwijderbare vlekken zijn niet verzekerd.
14. Schade of gebreken moeten per direct gemeld worden bij de autoverhuurder. De auto dient in goede staat teruggebracht te worden.
15. Het verlies van de contactsleutel brengt kosten met zich mee die voor rekening van de huurder zijn.

Autorondreizen

1. Prijzen zijn inclusief vlucht, autohuur en overnachtingen in standaard hotels of pensions (excl. evt. lokale ferry’s). Bij de autorondreizen op het Griekse vasteland inclusief Parga kunnen hotels vervangen worden door appartementen. Het is tegen een meerprijs mogelijk te kiezen voor een hogere categorie hotel, dan wel auto.
2. Alle onder Autoverhuurvoorwaarden genoemde punten zijn van toepassing op de auto die bij de autorondreis is inbegrepen.
3. De auto wordt zonder extra kosten op de luchthaven afgeleverd en opgehaald.
4. De routes en overnachtingen gedurende de autorondreizen kunnen wegens omstandigheden worden gewijzigd.
5. Desgewenst kan in andere accommodatie overnacht worden, eventueel tegen meerkosten.
6. De boekingskosten bedragen € 37,50 per boeking.

Combinaties

1. Het is mogelijk bestemmingen of woningen met elkaar te combineren. De tussentransfer is niet bij de prijs inbegrepen. Ross Holidays regelt desgewenst uw overtochten, transfers, enzovoort en informeert u over de lokale ferrytijden en -tarieven. Deze zijn met uitzondering van Ithaki niet bij de prijs inbegrepen.
2. Extra kosten voortkomend uit het beschikbare vaarschema en/of wijzigingen hierin vallen buiten de verantwoordelijkheid van Ross Holidays en worden als overmacht beschouwd.
3. Er dient met de mogelijkheid rekening te worden gehouden dat uw verblijf hierdoor bekort wordt. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

Algemene informatie

1. De boekingskosten bedragen € 37,50 per boeking. U ontvangt per omgaande de bevestiging/nota van ons. De aanbetaling dient na ontvangst hiervan per omgaande aan ons te worden overgemaakt.
2. In Griekenland leeft men meestal buiten en hecht men minder waarde aan het interieur. Daardoor is naar Nederlandse maatstaven de inrichting soms eenvoudig te noemen. Het kan gebeuren dat in de keuken van sommige appartementen enkele praktische zaken zoals een koffiefilter of blikopener ontbreken.
3. Indien er volgens de beschrijving slaapplaats is voor een eventuele extra persoon op een sofa of slaapbank in de woonkamer, gaat dit ten koste van de leefruimte. Sofabedden zijn van een andere kwaliteit dan reguliere bedden.
4. Voor sommige accommodaties geldt dat een huurauto volgens vermelde categorie van (lucht)haven tot (lucht)haven inclusief is bij de prijs. De voorwaarden van de autohuur van de betreffende bestemming zijn hierop van toepassing.
5. Kiest u voor een vakantie in het voor- of naseizoen dan heeft dit vele voordelen. De prijzen liggen lager en bovendien is het meestal rustiger. Wel moet u rekening houden met het feit, dat in het voor- en naseizoen sommige restaurants, winkels en uitgaansmogelijkheden gesloten kunnen zijn.
6. Een deel van onze accommodaties ligt iets buiten de drukkere centra of op bestemmingen waar het toerisme nog in opkomst is. Eventuele bouwactiviteiten proberen wij ver van uw vakantiebed te houden. Wij vragen uw begrip voor het feit dat snel opkomende initiatieven ter plaatse voor het bouwen van bijvoorbeeld restaurants, bars of nieuwe accommodaties niet altijd door ons te voorzien zijn en wij daar geen invloed op kunnen uitoefenen.
7. Indien u tijdens uw verblijf de reis wilt verkorten of verlengen, dienen alle kosten hiervoor ter plaatse te worden betaald. Bij een vliegreis dient u er rekening mee te houden dat voor een gewijzigde terugvlucht opnieuw betaald moet worden.
8. De foto’s van het interieur, veranda’s en balkons getoond in onze brochures en op onze website, zijn een indicatie van de situatie die u ter plaatse mag verwachten. We proberen een zo duidelijk mogelijk beeld te geven, echter kunnen interieurs, veranda’s en balkons onderling verschillen. In sommige interieurs treft u een decoratieve open haard aan, die niet voor gebruik bedoeld is.
9. Genoemde bedragen ter plaatse te voldoen zijn altijd onder voorbehoud en exclusief VAT.
10. U kunt uw accommodatie bij aankomst vanaf 14.00 uur betrekken en dient deze te verlaten voor 10.00 uur op de dag van vertrek. In afwijking op deze regel, zullen wij alles in het werk stellen om deze tijden zoveel mogelijk op uw vluchttijden af te stemmen.
11. Het kan in zuidelijke landen voorkomen dat storingen optreden in water- en/of elektriciteitsvoorzieningen. Dit is vrijwel nooit van lange duur en men zal er alles aan doen, het euvel zo snel mogelijk te verhelpen. Voor deze overmacht situaties is noch de beheerder, noch Ross Holidays aansprakelijk.
12. Met ingang van 01/01/2018 werd door de Griekse staat ook in Griekenland toeristenbelasting ingevoerd. Op 1 januari 2024 is deze naam gewijzigd naar milieubelasting. Deze milieubelasting wordt ter plaatse door de eigenaar van de accommodatie in ontvangst genomen. Gelieve dit contant te doen. De Griekse regering heeft de mogelijkheid om de tarieven gedurende het jaar te wijzigen. U dient het tarief te betalen wat geldt op dag van aankomst. Zie voor meer informatie deze pagina.
13. Per boekingsdatum 1 februari 2021 betaalt u € 5 per persoon voor SGR-garantie. In alle gevallen geldt dat bij annulering van de reis de SGR-garantie bijdrage verschuldigd blijft.

Wandelarrangementen en trekkings

Voor informatie over de diverse wandelarrangementen en trekkings verwijzen wij u naar de betreffende website plus de separate Wandel/trekking voorwaarden.
keyboard_arrow_leftkeyboard_arrow_right

Deel met vrienden of reisgenoten

Deel met vrienden of reisgenoten