Algemene voorwaarden

Ross Holidays is aangesloten bij het Algemeen Nederlands Verbond van Reisondernemingen. Derhalve zijn de ANVR-Consumentenvoorwaarden van toepassing (tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven). Zie voor deze voorwaarden www.anvr.nl. Vooruitlopend op een eventuele boeking informeren wij u graag alvast over enkele algemene voorwaarden. Bovendien gelden, vanwege onze specialistische werkwijze, een aantal specifieke voorwaarden. Maakt u ons uw eventuele persoonlijke omstandigheden bekend die uw vakantieplezier zouden kunnen verhogen. Zo geeft u ons de mogelijkheid het advies nog persoonlijker te maken.

Artikel 1. Totstandkoming huurovereenkomst(en)
1. Alle overeenkomsten komen tot stand indien schriftelijk, telefonisch of online de voor de overeenkomst noodzakelijke gegevens doorgegeven zijn. Minderjarigen kunnen alleen met schriftelijke toestemming van een meerderjarige een overeenkomst tot stand brengen.

Artikel 2. Bevestiging
1. Alle overeenkomsten worden door Ross Holidays schriftelijk bevestigd. Onjuistheden dienen binnen 5 werkdagen na ontvangst te worden doorgegeven. Hierna worden wijzigingskosten doorberekend ad € 30,-. Kosten voortvloeiend uit later geconstateerde fouten komen voor rekening van de klant.

Artikel 3. Betaling
1. Op de bevestiging wordt de betalingsregeling vermeld.
2. Direct na ontvangst van de bevestiging/nota dient een aanbetaling te worden overgemaakt. Deze bedraagt, i.t.t. de algemene regeling van de ANVR, tenminste 20% van het notabedrag vermeerderd met de boekingskosten, bijdrage aan het Calamiteitenfonds en eventuele annuleringspremie. Bij bootreserveringen, het charteren van een zeiljacht en lijndiensttickets geldt een afwijkend percentage. Bij lijndiensttickets dient u het bedrag bovendien ‘met spoed’ over te maken.
3. 6 weken voor vertrek dient de totale reissom in het bezit te zijn van Ross Holidays.
4. Indien de reis binnen zes weken voor vertrek wordt geboekt, dient het gehele notabedrag direct te worden voldaan.
5. Betaling van aanbiedingen geschiedt in overleg met Ross Holidays.
6. Bij niet tijdige betaling kan de overeenkomst door Ross Holidays met onmiddellijke ingang worden opgezegd, in welk geval de bepalingen van artikel 5 van toepassing zijn en de reeds betaalde gelden met de annuleringskosten zullen worden verrekend.

Artikel 4. Wijziging door de reiziger
1. Tot 28 dagen voor vertrek kunnen wijzigingen in de gemaakte reservering, op verzoek van de hoofdboeker voor zover mogelijk, worden aangebracht. Hiervoor wordt een bedrag van € 30,- aan wijzigingskosten in rekening gebracht; vermeerderd met eventuele communicatiekosten en meerprijs van de reissom.
2. Binnen 28 dagen is een (naams)wijziging niet mogelijk. Ross Holidays zal echter zijn uiterste best doen om dit toch te realiseren. Wijzigingen binnen 28 dagen worden als een annulering behandeld. Ross Holidays zal echter trachten de daaruit voortvloeiende kosten zo laag mogelijk te houden.

Artikel 5. Annulering door de reiziger
Indien de deelnemer de reis annuleert, zijn de volgende bedragen verschuldigd:
1. bij annulering tot de 42e dag (exclusief) vóór de dag van vertrek: de aanbetaling;
2. bij annulering vanaf de 42e dag (inclusief) tot de 28e dag (exclusief) vóór de dag van vertrek: 35% van de reissom;
3. bij annulering vanaf de 28e dag (inclusief) tot de 21e dag (exclusief) vóór de dag van vertrek: 40% van de reissom;
4. bij annulering vanaf de 21e dag (inclusief) tot de 14e dag (exclusief) van vertrek: 50% van de reissom;
5. bij annulering vanaf de 14e dag (inclusief) tot de 5e dag (exclusief) vóór de dag van vertrek: 75% van de reissom;
6. bij annulering vanaf de 5e dag (inclusief) tot de dag van vertrek (exclusief): 90% van de reissom;
7. bij annulering op de dag van vertrek of later: de volle reissom;
8. bij annulering van een lijndienst: percentage afhankelijk van geboekte klasse;
9. bij annulering van een bootovertocht of een zeiljacht: tot 6 weken voor vertrek 50%, daarna 100% van de reissom.

Artikel 6. Wijziging of annulering door de reisorganisator
1. De reisorganisator kan de overeenkomst alleen wijzigen dan wel opzeggen in geval van gewichtige omstandigheden. Onder gewichtige omstandigheden worden verstaan omstandigheden van zodanige aard dat verdere gebondenheid van de reisorganisator aan de reisovereenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.
2. De reisorganisator zal de reiziger binnen 2 werkdagen, met opgaaf van redenen, van de annulering of wijziging op de hoogte stellen.
3. In geval van wijziging door de reisorganisatie heeft de reiziger het recht binnen een week na ontvangst van bovengenoemd bericht de reis kosteloos te annuleren.
4. De reisorganisator zal tevens trachten de reiziger een reis aan te bieden die gelijkwaardig is qua situering, klasse en faciliteiten.

Artikel 7. Aansprakelijkheid van de reisorganisator
1. Indien het aanbod van de reisorganisator (Ross Holidays) toch niet aan de verwachtingen voldoet, handelt de reisorganisatie volgens de ANVR-voorwaarden. Onder verwachtingen wordt hierbij verstaan de verwachtingen die de deelnemer redelijkerwijs kon hebben volgens afgesloten overeenkomst, rekening houdend met de Griekse gebruiken.
2. Uitgesloten van deze verantwoordelijkheid is schade ten gevolge van: a) natuurrampen, oorlogshandelingen, terrorisme en politieke onlusten; b) de reis naar Griekenland en terug, het vervoer naar de vakantiewoning en terug en c) schade bij evenementen die door derden worden uitgevoerd zoals excursies en actieve programma’s.
3. De reisorganisator is niet verantwoordelijk voor de in het eerste lid genoemde schade voor zover deze niet te wijten is aan zijn schuld krachtens de Nederlandse wet en volgens de in Nederland geldende opvattingen.
4. De aansprakelijkheid voor schade waarvoor de gebruikelijke reis- en annuleringsverzekering dekking pleegt te geven, is uitgesloten.
5. Reizigers kunnen in sommige gevallen een voorkeur uitspreken voor een bepaald appartement. Hoewel Ross Holidays probeert aan deze wensen te voldoen, kan een voorkeur nooit gegarandeerd worden, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 8. Verplichtingen en aansprakelijkheid van de deelnemer
1. Schade door de deelnemer geleden wegens het niet tijdig aanwezig zijn op opstapplaatsen, het niet in het bezit zijn van de nodige reisdocumenten e.d. is voor zijn/haar rekening. De deelnemer dient zich uit eigen beweging te vergewissen van de juiste vertrektijden en de nodige formaliteiten te verrichten zoals het herbevestigen van de terugvlucht bij de plaatselijke vertegenwoordiger van Ross Holidays, uiterlijk 48 uur voor vertrek.
2. U dient in bezit te zijn van een geldig paspoort of identiteitskaart. Sinds 2012 geldt dit ook voor kinderen en is bijschrijving in een paspoort van een ouder/voogd niet meer toegestaan.

Artikel 9. Klachten
1. Onverhoopte klachten en tekortkomingen dienen direct schriftelijk ter plaatse aan een vertegenwoordiger van Ross Holidays te worden gemeld, om de reisorganisator in de gelegenheid te stellen deze te verhelpen.
2. Ross Holidays dient een redelijke termijn te worden gegund om te trachten de tekortkomingen te verhelpen.
3. Klachten die niet ter plekke schriftelijk bij de vertegenwoordiger van Ross Holidays zijn gemeld, kunnen achteraf nooit leiden tot een schadevergoeding.

Artikel 10. Algemeen voorbehoud
1. Kennelijke fouten in de brochures, op de website, in advertenties of in een briefwisseling binden de reisorganisator niet. Prijswijzigingen zijn eveneens voorbehouden. De reisorganisator is niet aansprakelijk te stellen als door wijzigingen van buitenaf bepaalde informatie in de brochures niet meer juist blijkt te zijn. De programma’s van de excursies kunnen enigszins worden gewijzigd.
2. Op reserveringen is de wettelijke reisbureauregeling van toepassing. Indien gedurende het seizoen 2018 de BTW-voorschriften betreffende de reisbranche mochten worden gewijzigd, zullen de reissommen dienovereenkomstig automatisch stijgen of dalen.
3. De reissommen zijn inclusief luchthavenbelasting en brandstoftoeslag. Wij behouden ons het recht voor eventuele onvoorziene verhogingen van taxen en/of (milieu)-heffingen door te berekenen. Voor zover deze kosten bekend waren bij het vaststellen van de reissommen voor het zomerseizoen 2018, zijn deze reeds opgenomen.

Vliegreis voorwaarden
1. De vermelde vertrektijden van chartervluchten zijn indicatief en binden de reisorganisatie niet. Chartermaatschappijen hebben het recht tot 24 uur voor vertrek wijzigingen aan te brengen.
2. Vliegtickets met transavia.com zijn inclusief 10 kg handbagage (1 stuk met een maximale afmeting van l55xb40xh25cm) plus 0 kg ruimbagage. Hiervoor zijn vooraf extra pakketten bij te boeken. Voor uitgebreide voorwaarden, klik hier (link opent in nieuw tabblad). Indien het toegestane gewicht overschreden wordt, kan men u verplichten hiervoor te betalen.
3. Per 2006 gelden er strikte regels voor het meenemen van vloeistoffen in uw handbagage. Wij verwijzen hiervoor naar onze Reiswijzer die u tezamen met de reisbescheiden circa 2 weken voor vertrek ontvangt.
4. Op vluchten hebben baby’s tot 2 jaar geen recht op een eigen zitplaats.
5. transavia.com biedt op alle vluchten à la carte service aan. U kunt tegen betaling aan boord keuze maken uit een uitgebreid assortiment snacks en (fris)dranken.
6. Het is mogelijk dat op de heen- en/of terugreis een tussenlanding gemaakt wordt om andere passagiers de gelegenheid te geven om in/uit te stappen. De indeling van de vluchtroutes wordt gemaakt door de chartermaatschappijen en valt buiten de verantwoordelijkheid van Ross Holidays.
7. Reizigers dienen uiterlijk 24 uur voor het aangegeven tijdstip van vertrek van de terugreis te controleren of dit tijdstip eventueel is gewijzigd. Dit betekent voor zgn. seat only reizigers, dat zij de terugvlucht dienen te herbevestigen bij de reisleiding of het agentschap ter plaatse. Bij het niet naleven van deze bepaling zijn de hieruit voortvloeiende kosten voor rekening van de reiziger.
8. Een combinatie van luchthavens is in principe mogelijk; de toeslag hiervoor is € 30,- per persoon.
9. Per 28/06/2004 is het Verdrag van Montreal van toepassing op alle vliegreizen. Een samenvatting van die hierin uiteengezette aansprakelijkheidsregels conform de EU-wetgeving kunt u desgewenst opvragen.

Autoverhuur voorwaarden
1. Een dag autohuur is 24 uur.
2. De prijzen zijn inclusief CDW-verzekering m.u.v. schade aan de banden/wielen, ruiten en onderkant van de auto (ter plaatse te verzekeren), onbeperkt aantal kilometers, belasting (VAT), Theft Protection (TPC), Third party insurance en Fire protection. Eigen risico bij schade bedraagt € 150,- (ter plaatse afkoopbaar, m.u.v. Andros en Tinos). Het kan zijn dat er ter plaatse een heffing is voor de besturing door meerdere chauffeurs.
3. De autoverhuurder heeft te allen tijde het recht betalingszekerheid en/of autorisatie op een creditcard te verlangen.
4. Voorkeuren voor een bepaald type auto kunnen niet gegarandeerd worden.
5. Minimum leeftijd bestuurder is 21 jaar (bij cat. A, B en C), anders 25 jaar. M.u.v Andros hier is de minimum leeftijd 23 jaar voor alle categorieën. Voor alle bestemmingen geldt minstens 1 jaar in bezit van rijbewijs.
6. Ontstane schade aan de auto/derden n.a.v. het niet naleven van verkeersregels en bekeuringen zijn voor rekening van de huurder. De kosten moeten direct worden voldaan.
7. Afhaal- en leveringsvoorwaarden bij de accommodatie en de luchthaven zie prijslijst per bestemming.
8. Bij combinaties van diverse aflever-/ophaallocaties geldt een afstandsafhankelijke toeslag. Dit zijn de zogenaamde drop off kosten.
9. Schade voortkomend uit onverantwoordelijk gedrag is niet verzekerd en voor rekening van de huurder.
10. Verzekering keert niet uit bij schade opgelopen door het blijven steken of vast komen te staan in smalle straten.
11. Verzekering keert niet uit bij schade ten gevolge van rijden of keren op het strand en/of op onverharde wegen.
12. Schade aan interieur, brandschade of onverwijderbare vlekken zijn niet verzekerd.
13. Schade of gebreken moeten per direct gemeld worden bij de autoverhuurder. De auto dient in goede staat teruggebracht te worden.
14. Het verlies van de contactsleutel brengt kosten met zich mee die voor rekening van de huurder zijn.

Autorondreizen
1. Prijzen zijn inclusief de vlucht, autohuur en overnachtingen in B- of C-categorie hotels of pensions (excl. evt. locale ferry’s). Bij de autorondreizen op het Griekse vasteland inclusief Parga en op Chios kunnen hotels vervangen worden door appartementen.
2. De auto wordt zonder extra kosten op de luchthaven afgeleverd en opgehaald.
3. De routes en overnachtingen gedurende de autorondreizen kunnen wegens omstandigheden worden gewijzigd.
4. Desgewenst kan in andere accommodatie overnacht worden, eventueel tegen meerkosten.
5. De boekingskosten bedragen € 30,- per boeking.

Wandelarrangementen en trekkings
Voor informatie over de diverse wandelarrangementen en trekkings verwijzen wij u naar de betreffende brochure en de separate Wandel/trekking Voorwaarden (link te vinden onderaan deze pagina).

Combinaties
1. Ross Holidays regelt desgewenst uw overtochten, transfers, enzovoort en informeert u over de locale ferrytijden en -tarieven. Deze zijn met uitzondering van Ithaki en Andros/Tinos niet bij de prijs inbegrepen.
2. Extra kosten voortkomend uit het beschikbare vaarschema en/of wijzigingen hierin vallen buiten de verantwoordelijkheid van Ross Holidays en worden als overmacht beschouwd.
3. Er dient met de mogelijkheid rekening te worden gehouden dat uw verblijf hierdoor bekort wordt. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

Algemene informatie
1. De boekingskosten per boeking bedragen € 30,-. U ontvangt per omgaande de bevestiging/nota van ons.
2. In Griekenland leeft men meestal buiten en hecht men minder waarde aan het interieur. Daardoor is naar Nederlandse maatstaven de inrichting soms eenvoudig te noemen. Het kan gebeuren dat in de keuken van sommige appartementen enkele praktische zaken zoals een koffiefilter of blikopener ontbreken.
3. Indien er volgens de beschrijving slaapplaats is voor een eventuele extra persoon op een sofa of slaapbank in de woonkamer, gaat dit ten koste van de leefruimte. Sofabedden zijn van een andere kwaliteit dan reguliere bedden.
4. Voor sommige accommodaties geldt dat een huurauto volgens vermelde categorie van (lucht)haven tot (lucht)haven inclusief is bij de prijs. De voorwaarden van de autohuur van de betreffende bestemming zijn hierop van toepassing.
5. Kiest u voor een vakantie in het voor- of naseizoen dan heeft dit vele voordelen. De prijzen liggen lager en bovendien is het meestal rustiger. Wel moet u rekening houden met het feit, dat in het voor- en naseizoen sommige restaurants, winkels en uitgaansmogelijkheden gesloten kunnen zijn.
6. Zoals u in onze brochure kunt lezen, ligt een deel van onze accommodaties iets buiten de drukke centra of in exclusieve bestemmingen waar het toerisme nog in opkomst is. Eventuele bouwactiviteiten proberen wij ver van uw vakantiebed te houden. Wij vragen uw begrip voor het feit dat snel opkomende initiatieven ter plaatse voor het bouwen van bijvoorbeeld restaurants, bars of nieuwe accommodaties niet altijd door ons te voorzien zijn en wij daar geen invloed op kunnen uitoefenen.
7. Indien u tijdens uw verblijf de reis wilt verkorten of verlengen dienen alle kosten hiervoor ter plaatse te worden betaald. Bij een vliegreis dient u er rekening mee te houden dat men voor een gewijzigde terugvlucht opnieuw moet betalen.
8. Een combinatie van accommodaties en/of bestemmingen is in principe mogelijk; de toeslag hiervoor is € 30,- per persoon.
9. Bij de presentatie van onze woningen staan afbeeldingen van het interieur, veranda’s en balkons. We proberen u een zo duidelijk mogelijk beeld te geven. Interieurs, veranda’s en balkons kunnen onderling verschillen. De foto in de brochure is een indicatie van wat u ter plaatse mag verwachten. In sommige interieurs treft u een decoratieve open haard aan, die niet voor gebruik bedoeld is.
10. U kunt uw accommodatie bij aankomst vanaf 14.00 uur betrekken en dient deze te verlaten voor 10.00 uur op de dag van vertrek. In afwijking op deze regel, zullen wij alles in het werk stellen om deze tijden zoveel mogelijk op uw vluchttijden af te stemmen.
11. Het kan in zuidelijke landen voorkomen dat storingen optreden in water- en/of elektriciteitsvoorzieningen. Dit is vrijwel nooit van lange duur en men zal er alles aan doen, het euvel zo snel mogelijk te verhelpen. Voor deze overmachtsituaties is noch de beheerder, noch Ross Holidays aansprakelijk.

Deel met vrienden of reisgenoten

Om Rossholidays.nl goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleidAkkoord